top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงรตวรรษ์ สถาปิตานนท์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป

  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550

  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553

  • สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.


(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page