top of page

ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลศุภมิตร มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Superior, Deluxe, VIP, Suite หรือ ห้อง ICU (ผู้ป่วยวิกฤต)

ประเภทห้องพัก
รวม
ค่าห้องพักและค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการโรงพยาบาล
Standard Room
2,900 บาท
1,000 บาท
1,400 บาท
500 บาท
Superior Room
3,400 บาท
1,500 บาท
1,400 บาท
500 บาท
Deluxe Room
3,900 บาท
2,000 บาท
1,400 บาท
500 บาท
VIP Room
4,400 บาท
2,500 บาท
1,400 บาท
500 บาท
Suite Room
7,000 บาท
5,100 บาท
1,400 บาท
500 บาท
ICU Room
4,500 บาท
1,900 บาท
1,800 บาท
800 บาท

ตัวอย่าง ห้องพักผู้ป่วย

Suite Room

ค่าห้องพักและค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคารวม

5,100 บาท

1,400 บาท

500 บาท

7,000 บาท
VIP Room

ค่าห้องพักและค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคารวม

2,500 บาท

1,400 บาท

500 บาท

4,400 บาท
Deluxe Room

ค่าห้องพักและค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคารวม

2,000 บาท

1,400 บาท

500 บาท

3,900 บาท
bottom of page