top of page

ข้อมูลพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Untitled-1.png

อุบัติเหตุจากรถ พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?

กฎหมายบังคับให้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ทุกคันทุกประเภท จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "เรามักเรียกว่า พ.ร.บ."

ซึ่งคุ้มครองทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี แต่ไม่รวมค่าเสียหายของทรัพย์สิน

สำหรับผู้ที่ผู้ที่สงสัยสามารถสอบถามได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

support.png

Tel.+66(0)35-523777

ต่อ 2604

ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ

customer-support.png

แบ่งเป็น 2 ระดับ  สามารถ มอบอำนาจให้โรงพยาบาลตั้งเบิกได้

ระดับ 1 ค่าเสียหายเบื้องต้น
ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดชนหรือฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

 • กรณีบาดเจ็บจ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท​

 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

ระดับ 2 ค่าสินไหมทดแทน
เงินชดเชยที่ฝ่ายถูกจะได้รับหลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้ว
 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท

 • สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

  • สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือตาบอด อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป ชดเชย 300,000 บาท

  • สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือสายตา (ตาบอดแบบไม่สามารถมองเห็นได้เลย) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด หรือสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือจิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด ชดเชย 250,000 บาท

  • สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียว หรือหลายนิ้ว ชดเชย 200,000 บาท

 • ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

การขอรับค่าเสียหาย

customer-support.png

สำหรับผู้ที่มีพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง สามารถเบิกค่ารักษาได้ โดยการมอบอำนาจให้ รพ. ตั้งเบิก

Untitled-2.png

อกสารในการมอบอำนาจให้โรงพยาบาลสำหรับเบิก พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกอบดังนี้

 • สำเนากรมธรรม์รถที่ประสบภัย / บัตรประชาชนเจ้าของรถ

       (ในกรณีเป็นรถของผู้อื่น)

 • สำเนาทะเบียนรถและหน้าเสียภาษี

 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

       (มีลายเซ็นสำเนาถูกต้องจากตำรวจ)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย หรือ ใบขับขี่ของผู้ประสบภัย

       (กรณีอายุต่ำกว่า 15ปี ให้บิดาหรือมารดาเซ็นกำกับ)

 • สำเนาสูติบัตร

       (กรณี อายุต่ำกว่า 15 ปี)

 • สำเนามรณะบัตร

       (กรณี เสียชีวิต)

 • ให้ผู้ที่มีรายชื่อในสำเนาเอกสารเป็นผู้เส้นสำเนาถูกต้อง
 • ถ้าเอกสารไม่ครบต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อมีเอกสารครบแล้วแจ้งเรื่องร้องขอเงินคืนได้

กรณีอุบัติเหตุจากรถ ที่สามารถทำการเบิกได้

customer-support.png

กรณีใดบ้าง ที่สามารถเบิกได้ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

insurance-agent-working-during-site-car-

กรณีอุบัติเหตุจากรถ เช่น

 • อุบัติเหตุรถชน

 • อุบัติเหตุรถชนข้างทาง

 • อุบัติเหตุรถล้ม

กรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ประสบภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 30,000 บาท/คน ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด

bottom of page