top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

placeholder.png

Privacy Policy

1.วัตถุประสงค์ (Objectives)
รงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำนโยบายเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (นโยบายฯ) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (กฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถึอหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท(โดยเรียกรวมกันว่า "ลูกค้าองค์กร") และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) - (3) เรียกรวมกันว่า "ท่าน" และบรรดาบุคคลในข้อ(1)และ(2)เรียกว่า"ลูกค้า"โดยบริษัททราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยส่งและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทนั้นไปใช้เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่นๆ อย่างเหมาะสม


2.ขอบเขต (Scope)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบายฯ) ใช้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เสนอให้บริการหรือจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางสถานพยาบาล ตัวแทนขาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ซ่องทางติดต่อออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน อย่างไรก็ตามกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่ กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้นๆตามที่เกี่ยวข้องกับท่านภายใต้ตามนโยบายฯฉบับนี้"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ"ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน"หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายฯนี้เป็นครั้งคราวบริษัทฯจึงใคร่ขอให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายฯนี้อยู่เสมอโดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆจะมีผลทันทีเมื่อบริษัทโพสนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง แก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ


3.นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

3.1    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและ ประมวลผลภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก ได้แก่

3.1.1 ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัว เช่น ซื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุเพศเลขบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายและลายมือชื่อเป็นต้น
3.1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่น (line OA) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
3.1.3 ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่าง ๆประวัติการซื้อขายรายละเอียดการชำระเงินและบัญชีธนาคารเป็นต้น
3.1.4 ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของ บุคลากร
3.1.5 ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท เช่น ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
3.1.6 ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์การติดต่อลื่อสารเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บ ข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เซ่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เว็บไซต์ ความเห็นของผูใข้งานข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่บริษัทโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การ ใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติ อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลด และระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่าง ๆ เป็นต้น
3.1.7 ข้อมูลอื่น ๆ เซ่น การถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพียงเท่าที่จำเป็น เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้อง ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยอาจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด

3.3    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากบริษัทพบว่าได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้เจตนา บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ออกจาก ระบบเก็บข้อมูลทันที อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างซัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว


4.    วัตถุประสงค์และกฎหมายที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้หริอเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน

โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง และ/หรือ ฐานสัญญา สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งต้อง ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไป ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน มีดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประซาซน หรือเชื้อชาติบน หนังสือเดินทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการรับบริการ และเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานของการ ตรวจสอบยืนยันตัวตน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน เซ่น การแพ้ อาหาร
ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครงานกับทางบริษัทในบาง ตำแหน่งที่บริษัทประกาศหลักเกณฑ์ไว้
ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน ในการเข้าทำงาน ณ พื้นที่ทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ (Lab) บริษัทจะเก็บรวบรวมให้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยซัด แจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

4.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆบริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือ ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2)ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3)ฐาน ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก1ท่าน เซ่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริษัทกับทำน เพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระ เงิน การคืนเงิน การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้

เพื่อดำเนินการเคลมบริการของบริษัท และติดตามการจัดส่ง รับ ส่งคืน และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลดำสั่งว่าจ้างและ/หรือคำสั่งซื้อของท่าน

เพื่อคัดเสือกลูกค้า เซ่น เพื่อตรวจสอบสถานะลูกค้า และ/หรือ การตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่น ๆของท่าน รวมถึงการประเมินความเลี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้า การตรวจสอบ คัดกรองรายซื่อบัญชีผู้ทิ้งงาน การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้า การออกดำขอใบเสนอราคาและการเชิญซวน ประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือลูกค้า

เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เซ่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประซาสัมพันธ์ นำเสนอ ข้อมูลทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษโปรโมขั้น การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ท่าน รวมทั้งจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ คำติซม ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ความเสียหาย เพื่อให้ ความช่วยเหลือและแกใฃปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และสำรวจความ คิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัท รวมถึงเพื่อปรับปรุงแกไขข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน (เช่น รายชื่อลูกค้า) ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน


การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสารการบริการการขายการเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด สิทธิพิเศษ รวมถึงการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยไค้ใช้บริการมาก1อน รวมถึง ข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วม ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งาน สัมมนา รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัท

 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านไค้รับ และที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ ท่านใช้จากบริษัท หรือท่านต้องการให้บริษัทติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพื่อสำรวจความพิงพอใจในการใช้ บริการของบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้จากบริษัท เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ช่วงเวลา ที่ตั้งของลูกค้า แนวโน้มของตลาด ทั้งนี้ การดำเนินการด้งกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ บริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัท และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อปรับปรุงและยกระดับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อประเมิน พัฒนาวัดการ ยกระดับ และพัฒนาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสถิติ การ วิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และวัดการธุรกิจของบริษัท และทำการวิวัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เพื่อ วัตถุประสงค์ทางค้านการวิวัย การประเมิน และการแก่ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และ ความมั่นคงปลอดภัยของบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อพัฒนาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ

เพื่อดำเนินการวัดกิจกรรมการ'ฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หรือเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน
การบริหารวัดการทางค้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารวัดการธุรกิจของ บริษัท ดำเนินการประซาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการวัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรรวมถึงการ ควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต

การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคซันมือถือ และแพสตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตามสังเกตการณ์ และวัดการเว็บไซต์และแพสตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งาน เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อการแนะนำและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล เซ่น เพื่อทราบถึงความต้องการของท่าน และปรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับท่าน

การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เซ่น

เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความ ร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควร เชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งหรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว โดยบริษัทอาจจำเป็นต้อง เปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่ง ของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกงหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการร่วมลงทุนการโอนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทางธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทางธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อ เป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทาง ธุรกิจของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อไข้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและขอบด้วยกฎหมาย เซ่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ ข้อ ร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสีย ทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทบริษัทในกลุ่มหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระท่าผิดภายในสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้อง ของธุรกิจของบริษัทเพื่อดำเนินการบริหาร การจัดท่ารายงาน นโยบายภายในองค์กรตามขอบเขตในการ ปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงการบังคับทางสัญญาและการปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร

เพื่อตรวจจับการทุจริต เซ่น เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการ ควบคุมธุรกิจอื่น ๆ

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริษัทไม่อาจ ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดยบริษัทอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและอาจได้รับความเสียหายและเสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่ เกี่ยวข้อง


5.    บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เซ่นกัน บริษัทจึงขอแนะน่าให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

5.1 ผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรือ อำนวยความสะดวกในการมอบบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่ง เป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส่งและขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (4) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา สำรวจตลาด และการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านการ จัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวค์ (Cloud) (6) ผู้ให้บริการด้านการอบรมสัมมนา (7) ผู้ให้บริการการน่าเที่ยว
ผู้ให้บริการด้านการพีมพี (9) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (10) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บหรือทำลายเอกสาร
ทั้งนี้ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้ กฎหมาย ผู้สอบบัญชี กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัย ของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับป้ญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วม ลงทุน การโอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการท0าธุรกรรมที่ คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


6.    คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมซมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมซมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บ หรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและน่ามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การ บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของ ผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็น ประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัท สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำ ให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่า ทางภาษาของท่านโดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่า ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือก ไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการไซ้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บ คุกกี้ การใช้งานพีงก์ขันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวซ้องกับความ สนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเช้าซมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวม ประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเช้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเช้าไปเยี่ยมซม หลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวช้องกับข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็น ส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เซ่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย


7.    การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปีดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง ประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือตากว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความ จำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งกว่า บริษัทจะ ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่ เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมาย กำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม


8.    ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทอาจ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


9.    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เกี่ยวกับท่าน การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก่ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัด ระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับ ความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ บริษัทมีกับท่าน

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้ การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้เป็นไปตามที่ กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ในบางกรณี การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป็องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวช้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่าน เชื่อว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


10.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ ป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการ'ป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก่ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใข้บังคับกำหนด

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย กำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความ รับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการ ลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยัง ได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้ สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใข้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 


ติดต่อบริษัท

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ไปรษณีย์: บริษัท รพ.ศุภมิตร จำกัด (มหาชน) จำกัด

เลขที่ 76 ถนนเณรแก้ว ตำบนท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
อีเมล: DPO@supamitrhospital.com
โทรศัพท์: 035-523777 ต่อ 2441
เว็บไซต์: https://www.supamitrhospital.com/
            

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

bottom of page