top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงปิยาภรณ์ เพชรชู

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม มะเร็งวิทยา
ประวัติการศึกษา
ปี 2553 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี 2560 : สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วุฒิบัตร • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
bottom of page