top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงปิยาภรณ์ เพชรชู

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


การศึกษา
  • ปี 2553 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต

  • ปี 2560 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page