top of page
Wave

ประกาศที่ 004/2567
เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น


ประกาศที่ 004/2567 เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ปีบัญชี 2566) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (อาคาร1 ชั้น4) โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000


โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ในนามบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

bottom of page