top of page
Wave

ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก สำหรับข้าราชการกทม. และครอบครัว เบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้น โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก สำหรับ ข้าราชการกทม. เบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องดีถึง ชาวข้าราชการกทม. ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และ ครอบครัวผู้มีสิทธิ สามาารถเบิกจ่ายตรงค่าผ่าตัดต้อกระจก ผ่านโครงการ DRGs (โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าเท่านั้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลศุภมิตร ได้รับจดหมายหลังจากโรงพยาบาลศุภมิตรจัดส่งบันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชน ตามโครงการ เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัด ล่วงหน้า พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับกรุงเทพมหานครแล้ว นั้น งขอเริ่มใช้ ระบบตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และบุคคล ในครอบครัวของผู้มีสิทธิ


ผู้สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตามโครงการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ผู้รับบำนาญ
บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิข้างต้น เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ
1. ตรวจสอบสิทธิ
2. พบแพทย์เฉพาะทาง
3. ประเมินค่าใช้จ่าย
4. ทำนัดผ่าตัด

ตรวจสอบสิทธิการรักษาต้อกระจก
เบอร์โทร. 098-825-1540 Line: @Supamitr_EyeCenter
bottom of page