top of page
Wave

โครงการผู้อาวุโสเสริมสร้างสุขภาพ มีดวงตาที่สดใส

19 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลศุภมิตร ให้การต้อนรับคณะกลุ่ม ตัวแทนประกัน และกลุ่มข้าราชการบำนาญ และ Influencer เข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ และตรวจคัดกรองต้อกระจก ณ แผนกจักษุ รพ.ศุภมิตร ในโครงการผู้อาวุโสเสริมสร้างสุขภาพ มีดวงตาที่สดใสbottom of page