top of page

ผ่าตัดต้อกระจก เบิกกรมบัญชีกลาง มาวันไหน ได้ผ่าวันนั้น

สำหรับข้าราชการ ที่สามารถเบิกการรักษาต้อกระจกกับกรมบัญชีกลาง ท่านสามารถเข้ามาติดต่อโรงพยาบาลศุภมิตร ในการผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องรอคิว มาวันไหน ได้ผ่าวันนั้น พร้อมมีสถานที่รองรับทุกภาพคของประเทศ

ที่เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4105

#โรคต้อกระจก #กรมบัญชีกลาง #เบิกได้ไม่ต้องสำรองจ่าย #มาวันไหนได้ผ่าวันนั้น #โรงพยาบาลศุภมิตร

bottom of page