top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงนวลจันทร์ ตันติชุตินันท์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา
ปี 2552 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี 2547 : สาขาวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
09.00 - 16.00
bottom of page