top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงนวลจันทร์ ตันติชุตินันท์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกโรคหัวใจ


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ


การศึกษา
  • ปี 2554 สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปี 2558 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page