top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ปี 2545 : สาขาอายุรศาสตร์ สถานบันคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
bottom of page