หมอ_edited.jpg

นายแพทย์สมชาย หฤหรรษาวาสิน

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
-
แผนก
  • แผนกสูตินรีเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกสูตินรีเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)