top of page
Wave

การอบรม มาตรฐานการรับรองบริการสุขภาพสากล AACI

การอบรม มาตรฐานการรับรองบริการสุขภาพสากล AACI หน่วยผ่าตัดต้อกระจกศุภมิตร "SUPAMITR CATARACT SURGERY UNIT"

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมร่วมใจชั้น 4 โรงพยาบาลศุภมิตรbottom of page