top of page

ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องเดินทางไกล Cataract unit โรงพยาบาลศุภมิตร 5 ภาค

ท่านสามารถเข้ามาติดต่อ ในการตรวจคัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจกได้ตามสถานที่ดังนี้

ภาคกลาง โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทร 098-8251540

ภาคเหนือ โรงพยาบาลหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน เบอร์โทร 099-0451698

ภาคอีสาน โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร เบอร์โทร 065-4791388

ภาคตะวันออก โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา เบอร์โทร 093-3242227

ภาคใต้ โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง จ.ตรัง เบอร์โทร 099-4810330

#โรคต้อกระจก #กรมบัญชีกลาง #เบิกได้ไม่ต้องสำรองจ่าย #มาวันไหนได้ผ่าวันนั้น #โรงพยาบาลศุภมิตร

bottom of page