top of page

มะเร็ง!! อีกหนึ่ง โรคร้ายของคนไทย

จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานว่า แต่ละปีจะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน หรือคิด เป็นประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็ง ที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและมะเร็งปากมดลูก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่วง 10 ปีคือปี 2553-2562 ของสำนักนโยบายฯกระทรวงสาธารณสุขพบว่า

เพศชาย 3 อันดับแรกที่เสียชีวิตจากมะเร็ง

1.มะเร็งตับและท่อน้ำดี 36.1 ต่อประชากร 1 แสนคน(เฉพาะปี 25652)

2.มะเร็งปอด 29.0

3.มะเร็งลำไส้ใหญ่ 8.9

ทั้ง 3 ชนิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่าอีก 2 ชนิด

--------------------------------------------------------------------------------

5 อันดับโรคมะเร็งที่ทำให้่หญิงไทยเสียชีวิต

1.มะเร็งปอด 15.6(เฉพาะปี 2562)

2.มะเร็งตับและท่อน้ำดี 14.0

3.มะเร็งเต้านม 13.9

4.มะเร็งลำไส้ใหญ่ 7.1

5.มะเร็งปากมดลูก 6.7

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมากขึ้นและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆของทั้งชายและหญิง


--------------------------------------------------------------------------------


>>โรงพยาบาลศุภมิตร มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพื่อทำการรักษาให้หายได้ทันท่วงที หากพบก้อนมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆ

ติดต่อสอบถาม รับบริการแพคเกจโปรโมชั่นตรวจคัดกรองมะเร็ง Line: https://lin.ee/lGlMnPF

โรงพยาบาลศุภมิตร โทร. 035-523777

bottom of page