top of page

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลด้านการผ่าตัดครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา รวมทั้งการดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด
การให้บริการของแผนกศัลยกรรม
บริการเด่นของแผนกศัลยกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมฉุกเฉิน
ศัลยกรรมพลาสติก

การดูแลรักษาแผล
แผลเบาหวาน
แผลกดทับ
แผลหลอดเลือด แผลจากเส้นเลือดแดง – ดำตีบตัน
แผลจากระบบประสาท
แผลจากการฉายแสง
แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
แผลอื่น ๆ ที่รักษาแล้วไม่ดีขี้นใน 4 สัปดาห์
เทคโนโลยีการรักษา
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ เป็นการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ One – Stop Care Center เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขาสำหรับการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวมทุกระบบโรค โดยจะประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ร่วมกับวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา และสอดคล้องกับการรักษาโรคหลักของผู้ป่วยรายนั้น ๆ
Health consultation
bottom of page