top of page

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลด้านการผ่าตัดครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา รวมทั้งการดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด
การให้บริการของศูนย์ศัลยกรรม
• ศัลยกรรมทั่วไป
• ศัลยกรรมทรวงอก (หัวใจ และ ปอด)
• ศัลยกรรมเด็ก
• ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
• ศัลยกรรมพลาสติก
เทคโนโลยีการรักษา
• Operating Room

Health consultation
bottom of page