top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงรวิวรรณ วีระวงษ์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ โสต ศอ นาสิก (โรคหู คอ จมูก)
ประวัติการศึกษา
ปี 2547 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ปี 2554 : สาขาอายุรศาสตร์โสตศอนาสิก สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โสตศอนาสิก สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
09.00 - 12.00
bottom of page