top of page
Wave

แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ประกาศแจ้ง เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ปีบัญชี 2565) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (อาคาร 1 ชั้น 4) โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000


โดยบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการรับเงินปันผลbottom of page