ร่วมงานเรา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (NA)

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

Full Time และ Part Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

เทคนิคการแพทย์

"ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิค
ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมต่อการใช้งาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง"

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

พยาบาลวิชาชีพ (Hospital)

ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาล และหลักการพยาบาล ตามนโยบายหลักของแผนก...

Full Time และ Part Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

IT Software support


วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ควบ คุมดูแลนักพัฒนาระบบหรือนักเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ของโรงพยาบาล รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
อาจเข้าร่วมประเมินผลซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการเสนอขายจากบุคคลภายนอก
ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนของผู้ใช้งานในระบบ

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300