top of page

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
การให้บริการของคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
• หน่วยงานกายภาพบำบัด (Rehabilitation Unit)
• บริการรักษาทางด้านโครงสร้าง ปรับและแก้ไขโครงสร้าง ในส่วนที่มีปัญหา เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และ ข้อต่อ
• บริการฟื้นฟู กลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต
เทคโนโลยีการเพื่อการรักษา
• Shock Wave
• Radio Frequency (RF)
• Shot Wave
• Hight Power Laser
Health consultation
bottom of page