top of page

ศูนย์ออร์โธปิดิกซ์

ศูนย์ออร์โธปิดิกซ์
ศูนย์ออร์โธปิดิกซ์ "กระดูกและข้อ" โรงพยาบาลศุภมิตร บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีการต่างๆ เฉพาะทางด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาในขั้นตอนตลอดถึงกระบวนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมในด้านการรักษาเฉพาะด้าน ทำให้มีแพทย์ครอบคลุมในด้านนี้อย่างครบถ้วน สามารถรักษาและแก้ไขสภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากกระดูก และข้อ รวมถึงระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการของศูนย์ออร์โธปิดิกซ์
• ให้คำปรึกษาเรื่องกระดูกและข้อ (Checkup)
• ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Trauma)
• ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
• ศัลยกรรมทางมือและจุลศาสตร์ (Hang and Microsurgery)
• ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพก (Arthroplasty)
• ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง (Spine Surgery)
เทคโนโลยีการรักษา
• Operating Room

Health consultation
bottom of page