top of page

ศูนย์สูตินรีเวช

ศูนย์สูตินรีเวช
ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาวจนถึงวัยหมดประจำเดือน โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ให้บริการคำปรึกษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ด้วยความเข้าใจ ความห่วงใยต่อสุขภาพสตรีทุกคน

การให้บริการของศูนย์สูตินรีเวช
• ให้คำปรึกษาเรื่องการควบคุมกำเนิด
• การตรวจสุขภาพภายใน โรคทางนรีเวช และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• การตรวจมะเร็งปากมดลูก และ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
• การรักษาภาวะมีบุตรยาก
• การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
• การผ่าตัดทางนรีเวช และ ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
• การฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ ทั้ง 2 มิติ และ 4 มิติ
• การคลอด

Health consultation
bottom of page