top of page

แผนกจักษุ


แผนกจักษุ
แผนกย์จักษุโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ให้บริการดูแลรักษาที่เกี่ยวกับตา ซึ่งอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียดโดยทีมแพทย์ชำนาญการหลากหลายสาขา อาทิ จักษุแพทย์ด้านกระจกตา จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา จักษุแพทย์ด้านต้อหิน จักษุแพทย์ด้านตาเข จักษุแพทย์ด้านเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา
การให้บริการของแผนกจักษุ
• ตรวจสุขภาพสุขภาพตา
• ตรวจรักษาโรคทางตาทั่วไป เช่น รักษาความผิดปกติบริเวณจุดรับภาพ รักษาภาวะจอตาฉีกขาด และการผ่าตัด
• ตรวจวินิจฉัยรักษาความผิดปกติของจอประสาทตา และ วุ้นตา เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอตา
• ตรวจและรักษาโรคต้อเนื้อ
• ตรวจและรักษาโรคต้อหิน
• ตรวจและรักษาความผิดปกติของระบบน้ำตาและท่อน้ำตา
• ตรวจและรักษาโรคทางประสาทจักษุ

เทคโนโลยีการเพื่อการวินิจฉัยทางตา
• เครื่องมือตรวจพิเศษทางตา
• เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา
• เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Photography หรือ Fundus Camera) เป็นกล้องถ่ายภาพที่ให้ภาพถ่ายของจอประสาทตาเหมือนภาพที่แพทย์เห็นจริงในดวงตาของผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งการตรวจตาปกติอาจจะยังไม่สามารถพบได้ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่รบกวนการมองเห็นของผู้ป่วย
• เครื่องสแกนจอตา Optical Coherence Tomography (OCT) เครื่องสแกนจอตา (OCT) ถ่ายภาพประสาทตาในลักษณะภาพตัดขวาง จึงช่วยให้แพทย์เห็นความหนาของชั้นจอประสาทตา วินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคของจอประสาทตา เช่น ภาวะจอประสาทตาบวม จุดศูนย์กลางจอประสาทตาเป็นรู การดึงรั้งที่จอประสาทตา ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ
Health consultation
bottom of page