top of page

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศุภมิตร มีรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ที่มีบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่ รพ. ศุภมิตร มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรายงานอาการ และการตรวจพบเบื้องต้นมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำการรักษาเบื้องต้น และเพื่อการเตรียมการให้การรักษาผู้ป่วยทันทีที่ผู้ป่วยมาถึง รพ.
การให้บริการของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
• รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)
• ห้องปฏิบัติการช่วยชีวิต หรือ CPR ROOM (Cardio-Pulmonary Recuscitation)
• ห้อง ICU (Intensive Care Unit) สำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมสมอง หรือศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก และข้อ) ที่มีปัญหาอายุรกรรมร่วมด้วย หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด
Health consultation
bottom of page