วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

" เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับทุติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ "

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์ แลละดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

    หลักธรรมาภิบาล

3. บุคลากรมีศักยภาพตามฐานวิชาชีพ

4. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เน้นผู้

    รับบริการ

นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายและหลักจริยธรรม

สื่อสารและสร้างความผูกพัน

สร้างสิ่งแวดลล้อมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

กำหนดจุดและเน้นที่การปฏิบัติงาน

การแข่งขันในตลาดธุรกิจ

นโยบายด้านคุณภาพ

ด้านที่  1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ด้านที่  2  พัฒนาระบบบริหารการจัดการกระบวนการภายใน                  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน                    การจัดการ

ด้านที่  3  พัฒนาบุคลลากรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและ                    มีความสุข

ด้านที่  4  พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้

                รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม          

บริการ
แผนกการรักษา
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
งานวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie