top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงแพร พิมพ์โพธิ์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
จักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
แผนก
  • แผนกจักษุวิทยา


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • จักษุวิทยาทั่วไป

  • จักษุวิทยาโรคต้อกระจก

  • จักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา


การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต

  • จักษุวิทยา สถานบัน


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกจักษุวิทยา ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page