top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงอชิรญา โอสธีรกุล

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
-
แผนก
  • แผนกตรวจสุขภาพ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page