top of page
แผนกตรวจสุขภาพ
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงสุพรรณิการ์ สุขอนันต์

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติผู้ป่วยวิกฤต
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ปี 2548 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
bottom of page