top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงสุจิตรา ปานย้อย

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม โรคเลือด
ประวัติการศึกษา
ปี 2557 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา

ปี 2561 : สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12.00 - 13.00
17.00 - 20.00
bottom of page