top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวิภาดา วามวาณิชย์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
-
แผนก
  • แผนกจักษุวิทยา


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • จักษุวิทยาทั่วไป

  • จักษุวิทยาโรคต้อกระจก

การศึกษา
  • จักษุวิทยา สถานบัน คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 12:00 - 13:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกจักษุวิทยา ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page