top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวรวรรณ จิรธรรมภิญโญ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรกรรมประสาทวิทยา

  • คลินิกสมองและประสาท


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2541

  • วิชาชีพเวชกรรมสาขา ประสาทวิทยา สถาบัน ประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร ปี 2547


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 12:00 - 13:30 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 - 13:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page