top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวรวรรณ จิรธรรมภิญโญ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม ประสาทวิทยา (อายุรกรรมสมองและระบบประสาท)
ประวัติการศึกษา
ปี 2541 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2547 : สาขาวิชาชีพเวชกรรมสาขา ประสาทวิทยา สถาบัน ประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00
bottom of page