top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวรรณภา พูนนาค

สาขา
อนุสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
ประวัติการศึกษา
ปี 2553 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2559 : สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00 - 16.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
08.00 - 16.00
bottom of page