top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงภาสินี คณาปราชญ์

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • กุมารเวชศาสตร์

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันศุกร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 08:00 -12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page