top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงภาระวี ชโลธร

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประวัติการศึกษา
ปี : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี : สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
09.00 - 12.00
bottom of page