top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงภาระวี ชโลธร

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประวัติการศึกษา
ปี : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี : สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4) เวลา 09:00 - 12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page