top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงพิมพ์พงศ์ ว่องตระกูล

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
แผนก
 • แผนกอายุรกรรม

 • คลินิคโรคไต

 • แผนกไตเทียม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

 • อายุรศาสตร์โรคไต


การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534

 • อายุรศาสตร์ สถานบัน ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2539

 • อายุรศาสตร์โรคไต สถานบัน ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันจันทร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page