top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงพรรณปพร รอดวัณโณ

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปี : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี : สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00
bottom of page