top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงปริฉัตร คงมาลัย

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
-
แผนก
  • แผนกจักษุวิทยา


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • จักษุวิทยาทั่วไป

  • จักษุวิทยาโรคต้อกระจก

การศึกษา
  • จักษุวิทยา สถานบัน คณะแพทย์ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันพุธ เวลา 12:00 - 13:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 13:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 13:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกจักษุวิทยาก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page