top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงกัญญ์ชณัฐ พลายเพ็ชร

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
แผนก
  • แผนกตรวจสุขภาพ


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์

  • เวชศาสตร์ครอบครัว


การศึกษา
  • ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต


วุฒิบัตร
  • ปี 2561 วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page