พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

42103

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ จักษุวิทยาทั่วไป
สาขาจักษุวิทยา
สาขาหลัก
สาขาจักษุวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง