พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

24118

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
สาขาจักษุวิทยา
สาขาหลัก
สาขาจักษุวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง