top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ตจวิทยา(ผิวหนัง)
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)
ประวัติการศึกษา
ปี : แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)


ปี 2539 : สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00
bottom of page