top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ระบบหายใจและภาวะวิกฤต
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
ประวัติการศึกษา
ปี 2540 :ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี 2546 : สาขาอายุรกรรม
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม

ปี 2552 : สาขาอายุรกรรมระบบหายใจและภาวะวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมระบบหายใจและภาวะวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
bottom of page