top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์พงศ์ภัค ภิญโญบูรณ์

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(ระบบทางเดินปัสสาวะ)
แผนก
  • แผนกศัลยกรรม

  • คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกศัลยกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page