top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์นิพนธ์ กาญจนะ

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
-
แผนก
  • แผนกสูตินรีเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกสูตินรีเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page