top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ธนา ศิริเวช

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
แผนก
  • แผนกศัลยกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือดเทียม (เพื่อการฟอกไต)


การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ศัลยศาสตรํทั่วไป สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ศัลยศาสตรหลอดเลือด สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตรํทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตรหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกศัลยกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page