top of page
แผนกกุมารเวชกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ดวงใจ ประยูรชาติ

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขากุมารเวชกรรม
ประวัติการศึกษา
ปี 2528 : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2532 : สาขาสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสาขากุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
bottom of page