top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
-
แผนก
  • แผนกสูตินรีเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันพฤหัส เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกสูตินรีเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page