เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ