วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

IPD Vaccine Package

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/65

ปอดอักเสบเป็นโรคที่ไม่ควรละเลย เพราะการตรวจพบในระยะแรกเริ่มของโรคและทำการรักษาอย่างถูกต้อง ไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น แต่ยังทำให้หายขาดได้โดยเร็ว

รู้ให้ทัน.. โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม”เกิดจากสาเหตุของการติดจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ ที่เรียกว่า เชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งมีกว่า 90 สายพันธุ์ ไม่เพียงเท่านี้เชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้อีก ได้แก่ การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง และการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งโรคปอดอักเสบนี้ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
สาเหตุของโรคนี้ พบว่ามีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและแต่ละช่วงวัย โดยร่างกายจะได้รับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีการ ไอ หรือ จาม ทำให้เชื้อมีลักษณะละอองฝอยขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ปอดโดยตรงได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าการติดเชื้อมักเกิดจากการสำลักน้ำลาย น้ำดื่ม หรืออาหาร ส่งผลให้เชื้อที่สะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เข้าสู่บริเวณปอด จนเกิดโรคปอดอักเสบในที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อมีพัฒนาการของโรคที่รุนแรงขึ้น ก็จะเกิดภาวะปอดอักเสบตามมาได้ ดังนั้นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นการป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบได้อีกด้วย

กราฟ

รายการวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

คำแนะนำนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
1.กรณีไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบมาก่อน ควรรัยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแบบ 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13) ก่อนตามด้วยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแบบ 23 สายพันธุ์ ภายใน 6 - 12 เดือน
2. กรณีเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ แบบ 23 สายพันธุ์ (Pneumo VAX-23) มาแล้วควรได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแบบ 13 สายพันธ์ุ (Prevnar13) หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบแบบ 23 สายพันธุ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เงื่อนไข

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขการยกเลิกโปรแกรม โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie