โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

Hemorrhoidectomy Program

ราคา/บาท

โรคริดสีดวงทวารพบได้กับทุกเพศทุกวัย เกิดจากการเบ่งถ่ายรุนแรงและเรื้อรัง เพราะผู้ที่ท้องผูกต้องเบ่งอย่างรุนแรงเวลาขับถ่ายจึงทำให้เลือดคั่งในเส้นเลือดดำที่ผนังรูทวารหนัก ส่งผลให้กลุ่มเส้นเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณส่วนปลายของลำไส้โตเกิดเป็นริดสีดวงทวาร ปัจจัยของโรคนอกจากการเบ่งถ่ายรุนแรงแล้ว สามารถเกิดจากท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายอุจจาระบ่อยๆ นั่งถ่ายเป็นเวลานานๆ เช่น อ่านหนังสือพร้อมกับขับถ่าย หญิงตั้งครรภ์ ภาวะตับแข็ง อายุมากขึ้น

รคริดสีดวงทวารมี 2 แบบคือ ริดสีดวงทวารภายใน และภายนอก

ริดสีดวงทวารภายใน คือริดสีดวงที่อยู่เหนือเส้นสมมุติ (dentate line) แบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ไม่มีก้อนยื่นออกมานอกทวารหนัก ระยะที่ 2 มีก้อนยื่นออกมาขณะเบ่งอุจจาระและหดกลับเข้าไปได้เอง ระยะที่ 3 มีก้อนยื่นออกมาขณะเบ่งอุจจาระแต่ไม่หดกลับเข้าไปต้องใช้มือช่วยดันเข้าไป ระยะที่ 4 มีก้อนยื่นออกมาและไม่สามารถใช้มือดันเข้าไปได้ต้องผ่าตัดริดสีดวงทวาร

ริดสีดวงภายนอก คือ ริดสีดวงที่อยู่ใต้เส้น Dentate line อยู่นอกบริเวณทวารหนัก อาจมีก้อนคลำได้ ส่วนที่คลุมก้อนจะเป็นผิวหนังมักมีอาการคัน และเจ็บ ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการ ดังนี้
ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หลังการถ่ายอุจจาระ ลักษณะเลือดจะเป็นเลือดสดๆ ไม่มีมูกเลือดปน
มีก้อนยื่นออกมาระหว่างถ่ายอุจจาระ หรือมีก้อนออกมาตลอดเวลา
เจ็บบริเวณทวารหนัก เฉพาะระยะที่ 4 ต้องผ่าตัดริดสีดวงทวาร

กราฟ

โปรแกรมผ่าริดสีดวงทวาร

การจัดการริดสีดวงทวาร
แพทย์จะพิจารณาจากอาการและระดับความรุนแรงของโรค ระยะที่ 1 เน้นการใช้ยาและการปฏิบัติตัว ระยะที่ 2 และระยะที่3 (ในช่วงแรก) ใช้ยา การปฏิบัติตัว รวมถึงบางกรณีอาจใช้ยางชนิดพิเศษในการรัดริดสีดวงทวาร และสุดท้ายระยะ 3 (ขนาดค่อนข้างใหญ่) และระยะที่ 4 ต้องจัดการด้วยการผ่าตัดริดสีดวงทวาร

เงื่อนไข

ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
ราคานี้รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัด และยากลับบ้าน
ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
​ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการห้องพัก
ค่าอาหาร
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น
เวชภัณฑ์ (ถ้ามี)
ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie